Διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία: Η Επιτροπή ενισχύει τον ρόλο των εταίρων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων

Posted by - 4 Ιουνίου, 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα κοινό σύνολο προτύπων για τη βελτίωση της διαβούλευσης, της συμμετοχής και του διαλόγου με εταίρους όπως οι περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές, τα συνδικάτα, οι εργοδότες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και