Επιχειρηµατική Αριστεία BSS

1055 0

Επιχειρηµατική Αριστεία BSS

Η BSS πιστοποιήθηκε μετά από την επιτυχή συμμετοχή της στο θεσμό των Επιπέδων Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM και πιο συγκεκριμένα στη Προσέγγιση 1: EFQM Committed to Excellence Project Validation. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εμπειρία για διαχείριση σημαντικών έργων βελτίωσης (project management) που ενισχύουν συνεχώς τη δυναμική της επιχείρησης.

Το μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM

Ο θεσμός αυτός βασίζεται στην εφαρμογή του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM. Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο εργαλείο management για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Ανεξάρτητα από το είδος ή το μέγεθός τους, το Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM είναι ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς (του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα) να εντοπίσουν τα ισχυρά τους σημεία και τις περιοχές που επιδέχονται βελτίωση και να βαδίσουν µε σίγουρα βήματα προς την εξέλιξη και την ανταγωνιστικότητα. Το Μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις µε διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά, μπορεί να λειτουργήσει ως: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης, οδηγός για τον εντοπισμό περιοχών που επιδέχονται βελτίωση, βάση για ένα κοινό λεξιλόγιο µε όλο τον παγκόσμιο επιχειρηματικό ιστό, μέσο συγκριτικής αξιολόγησης (Benchmarking) µε άλλες συγκρίσιμες επιχειρήσεις.

Η Διαδικασία Πιστοποίησης

Το επίπεδο EFQM Committed to Excellence Project Validation απαιτεί την επιλογή και την υλοποίηση και αξιολόγηση τριών (3) έργων βελτίωσης με συγκεκριμένα/μετρήσιμά αποτελέσματα. για την απόκτηση της Πιστοποίησης EFQM Committed to Excellence. Η επιλογή των έργων βελτίωσης υλοποιείται μετά από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με βάση το Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM. Στην  αυτοαξιολόγηση συμμετείχαν όλα τα στελέχη της BSS και με βάση αυτή εντοπίστηκαν όλες οι περιοχές απόδοσης που επιδέχονται βελτίωση και επιλέχθηκαν οι πιο εφικτές και ταυτόχρονα σημαντικές για την υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας. Η αυτοαξιολόγηση απάντησε στην κρίσιμή ερώτηση «τι πρέπει να βελτιώσουμε για να γίνουμε πολύ καλύτεροι;». Μετά την επιλογή των έργων βελτίωσης όλο το προσωπικό συμμετείχε στον σχεδιασμό και ανάπτυξη των έργων αυτών. Στην τελική φάση της πιστοποίησης διενεργήθηκε μία επιτόπου αξιολόγηση από έμπειρους αξιολογητές στα γραφεία της BSS. Η όλη διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται στην εφαρμογή της μεθοδολογίας του RADAR.

Η Σημασία της πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις.

Η συµµετοχή στα Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας και η εφαρμογή του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας επιφέρει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματά για τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δημιουργεί ικανοποιημένους, πιστούς αλλά και νέους πελάτες
 • Παρέχει ευελιξία και επιτυχημένη διαχείριση των εξωτερικών/ εσωτερικών αλλαγών
 • Βελτιώνει την αποδοτική χρήση των άυλων και υλικών πόρων
 • Ενισχύει την καινοτομία και δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς (νέες υπηρεσίες, απλούστερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες)
 • Επιφέρει διαρκή βελτίωση των κρίσιμων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων (κέρδη, μερίδια αγοράς, μείωση κόστους κτλ.)
 • Οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα εργαλείο αειφορίας, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής επιτυχίας.
 • Προσφέρει µια παγκοσμίου κύρους Πιστοποίηση αναγνωρισμένη στις πέντε Ηπείρους
 • Κατευθύνει συστηματικά την επιχείρηση προς την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων (Αριστεία), κινητοποιώντας και ενθαρρύνοντας τη συστηματική βελτίωση της. Ταυτόχρονα, θέτει στόχους και επισημαίνει τη διαρκή πρόοδο και ωριμότητα στους συµµέτοχους της επιχείρησης –το προσωπικό, τους προμηθευτές και τους πελάτες. σχόλιο πιστοποιημένης επιχείρησης
 • Η επιχείρηση αξιολογείται και παράλληλα λαμβάνει µια πλήρη αμερόληπτη και δομημένη εικόνα των θετικών της σημείων και των προτεραιοτήτων προς βελτίωση για τα υλοποιημένα έργα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, από έμπειρους εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από την ΕΕΔΕ και το EFQM Αξιολογητές / Επικυρωτές. Η εικόνα αυτή βοηθά τις επιχειρήσεις να προγραµµατίσουν τις απαραίτητες άμεσες βελτιωτικές ενέργειες για να υλοποιήσουν τη Στρατηγική τους µέσω του Business Plan.

 

Ποιες εταιρίες συμμετέχουν στην Πιστοποίηση Επιχειρηματικής Αριστείας

Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις – οργανισμοί, ιδιωτικοί / δημόσιοι και ανεξάρτητα λειτουργικά τμήματα αυτών, ανεξαρτήτων μεγέθους και κλάδου της Αγοράς.

Η εφαρμογή αυτή προσφέρει απλούς και πρακτικούς τρόπους για να ξεκινήσει μια επιχείρηση το ταξίδι της προς την επιχειρηματική αριστεία και κατά συνέπεια, είναι για επιχειρήσεις οι οποίες:

 • αναζητούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και μια δομημένη διαδικασία για να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
 • επιζητούν αναγνώριση για τα πρώτα τους βήματα στην πορεία τους προς την επιχειρηματική αριστεία.
 • θέλουν μία απλή και πρακτική προσέγγιση για ν’ ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο οι «καλύτερες στο είδος τους» επιχειρήσεις διοικούν και βελτιώνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
 • χρειάζονται μια αμερόληπτη πηγή ανατροφοδότησης για τον τρόπο υλοποίησης των περιοχών προς βελτίωση και για το βαθμό ικανοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

Related Post

Συνέντευξη κ. Λιακόπουλου “Ημερίδα Εξωδικαστικό Συμβιβασμού” στην Κέρκυρα

Posted by - 8 Νοεμβρίου, 2017 0
Συνέντευξη κ. Λιακόπουλου "Ημερίδα Εξωδικαστικό Συμβιβασμού" στην Κέρκυρα. Η BSS πραγματοποιεί αναδιαρθρώσεις χρηματοδοτήσεων για το πελατολόγιό της τα τελευταία πέντε…

Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες!

Posted by - 8 Μαΐου, 2019 0
Πολλαπλές λύσεις για τους οφειλέτες! Οι Επιχειρήσεις μάλλον εξυπηρετούνται καλύτερα από την διαδικασία του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων ενώ…