Φορολογική Αντιμετώπιση Διαγραφών Οφειλών Προς τις Τράπεζες

447 0

Σύμφωνα με την έως σήμερα ισχύουσα νομοθεσία το χρέος που διαγράφεται για τον οφειλέτη αποτελεί ωφέλεια για τον ίδιο και επιβάλλεται φόρος εισοδήματος.

Με μια πρώτη ανάγνωση του πολυσέλιδου πολυνομοθετήματος το οποίο ψηφίστηκε στις 23/05/2016 με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» γίνεται μνεία στην αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος στο άρθρο 62.

 

Συγκεκριμένα στις 5 παραγράφους του εν λόγω άρθρου γίνεται αναφορά στα κάτωθι:

1. Η ωφέλεια νοµικού πρόσωπου, νοµικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης,δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήµατος.

2. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, η παρ. 1 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2017.

3. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η παρ. 1 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Μαρτίου 2016 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία ήταν ρυθµισµένες µε δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Μαρτίου 2016 ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων υποβάλλονται µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2017.

4. Η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο και η οποία προκύπτει από τη διαγραφή µέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συµβιβασµού, δεν θεωρείται εισόδηµα και απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.

5. Η παρ. 4 εφαρµόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθµισµένες και για συµφωνίες εξωδικαστικού συµβιβασµού που συνάπτονται µέχρι και την 1ηΔεκεµβρίου 2017

Σύμφωνα λοιπόν με την νέα νομοθεσία, η ωφέλεια που προκύπτει από διαγραφή μέρους ή συνόλου των οφειλών δεν θεωρείται πλέον εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος ή δωρεάς.

  • Η απαλλαγή αυτή αφορά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες αλλά και φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματικές οφειλές).
  • Η απαλλαγή αυτή αφορά μόνο οφειλές προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα εν λειτουργία ή υπό ειδική εκκαθάριση ή προς Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων του Ν.4354/2015.
  • Οι οφειλές αυτές πρέπει να είναι σε καθυστέρηση ή επίδικες ή ρυθμισμένες την 31/03/2016.
  • Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι οφειλές που ρυθμίζονται από την 1/1/2016 έως και την 31/12/2017.
  • Ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο χωρίς επιχειρηματική ιδιότητα από άφεση χρέους, απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.

Η τροποποίηση αυτή της νομοθεσίας έρχεται να καλύψει φορολογικά ζητήματα  που ξεκίνησαν να δημιουργούνται από την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη – την διαδικασία του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη αλλά και της επερχόμενης μαζικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

 

Related Post

Ξεκινά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Posted by - 1 Αυγούστου, 2017 0
Ξεκινά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για επιχειρήσεις και επαγγελματίες Οι πρώτοι 310 διαμεσολαβητές που θα «τρέξουν» τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προέκυψαν,…