Η Χρησιμότητα της Οικονομικής Ανάλυσης

489 0

Η Χρησιμότητα της Οικονομικής Ανάλυσης

Η ραγδαία εξέλιξη του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς έχουμε περάσει από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της πληροφορίας, εξαναγκάζει την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και σε επίπεδο κρατών, όπου αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης και εξέλιξης.

Οι επιχειρήσεις λειτουργώντας πλέον σ’ ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει και διαφοροποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, αντιλήφθηκαν ότι προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες πρέπει να μπορούν να αντλούν πλήθος πληροφοριών, να ομαδοποιούν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Αναπτύχθηκαν λοιπόν νέες τεχνικές και επιστήμες προκειμένου να καλύψουν και να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων. Η χρηματοοικονομική επιστήμη είναι μια νέα και ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστήμη, όπου εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, ώστε να συνδράμει και να υποβοηθήσει το έργο της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Η Χρησιμότητα της Οικονομικής Ανάλυσης

Λέγοντας Χρηματοοικονομική Ανάλυση εννοούμε την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή την αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων των λογιστικών καταστάσεων του Ισολογισμού, των
Αποτελεσμάτων Χρήσης, και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών οι οποίες μπορούν με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων, να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων ειδικότερα όταν πρόκειται για εξωτερική ανάλυση όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Αποφάσεις οι οποίες αφορούν την περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση, την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων, τον ιστορικό έλεγχο του καθαρού αποτελέσματος ( κέρδος ή ζημιά ), την εκτίμηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης και αποδοτικότητας της επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων για τον σωστό μελλοντικό προγραμματισμό της επιχείρησης.

Στόχος της BSS είναι να συνδράμει αποτελεσματικά και καθοριστικά στις όποιες ανάγκες των επιχειρήσεων προκύπτουν, στον τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης αλλά και σε άλλους τομείς, διαθέτοντας αξιόλογα και έμπειρα στελέχη που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση κάθε είδους δυσεπίλυτου προβλήματος των επιχειρήσεων.

Related Post

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

Posted by - 4 Ιανουαρίου, 2014 0
Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών δεν συνάδει απαραίτητα με βελτίωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των ιδιωτών, σίγουρα σε βραχυπρόθεσμο…