«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

508 0

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

 Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 8/1/18 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης :

 

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

Γ) παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

 

Προϋπολογισμός / Ποσό επιδότησης

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:
  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
  • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε :

o Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση

o Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης

o Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα

  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών)
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ) (έως 20% ανά έκθεση).
  • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου).
  1. Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης.

 

Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

 

Προϋπολογισμός ανά Εμπορική Έκθεση Δημόσια Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική

Συμμετοχή (%)

Μέχρι €20.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 10.000 € Τουλάχιστον

50%

Μέχρι €35.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 17.500 € Τουλάχιστον

50%

Μέχρι €50.000 ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ Έως 50% με ανώτατο το ποσό των 25.000 € Τουλάχιστον

50%

Προϋπολογισμός Διαχείρισης και παρακολούθησης υλοποίησης έργου Δημόσια Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική) (%)

Ιδιωτική

Συμμετοχή (%)

Μέχρι €1.000 για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου Έως 50% με ανώτατο το

ποσό των 500 €

Τουλάχιστον

50%

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

 

Related Post