ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

1037 0

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των χρηματοδοτήσεων σε ευαίσθητες κατηγορίες πελατών όπως πληγέντες από σεισμούς, φωτιά, επιδημίες που έχουν λάβει δάνεια εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο είναι η ίδια η ύπαρξη της εγγύησης.

Τα τραπεζικά ιδρύματα δεν θέλουν να χάσουν την εγγύηση και προτιμούν την κατάπτωση της για να εισπράξουν γρήγορα και άκοπα το ποσό της εγγύησης ρυθμίζοντας το υπόλοιπο.

Αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου μεταφέρεται στην εφορία ως οφειλή για τον πιστούχο και με την ανελαστικότητα των ρυθμίσεων εκεί σημαντικό μέρος δανειοληπτών έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Λύση στο πρόβλημα παρέχει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού σύμφωνα με την οποία:

  • Αν η κατάπτωση έχει γίνει μέχρι την 31/12/2017, το ποσό μπορεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις για το δημόσιο ακόμα και με διαγραφή και με ρύθμιση σε 120 δόσεις.
  • Αν η κατάπτωση δεν έχει γίνει, το πλαίσιο ορίζει ότι η εγγύηση ακολουθεί οιαδήποτε ρύθμιση. Αυτό σε συνδυασμό με την βασική αρχή που ορίζει ότι για να αιτηθεί ένας πιστωτικός οργανισμός κατάπτωση θα πρέπει προγενέστερα να έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια ρύθμισης διασφαλίζει μια β ευκαιρία για τους δανειολήπτες.

Παράλληλα το δημόσιο, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2/94253/0025/21.12.2018 απόφασης, παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης των εγγυημένων από εκείνο δανείων κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη.

Βασικές προϋποθέσεις:

  • Χωρίς παρέμβαση δημοσίου, σύμφωνα με τραπεζικά κριτήρια, με γνώμονα την αύξηση της πιθανότητας αποπληρωμής του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη.
  • Χωρίς αύξηση της εγγυητικής ευθύνης του δημοσίου.
  • Επι ίσοις όροις το εγγυημένο με το μη εγγυημένο μέρος του δανείου.
  • Να παρέχεται καθαρή αξία αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την ρύθμιση μεγαλύτερη από την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και ρευστοποίησης των υφιστάμενων εξασφαλίσεων του δανείου ή θέσης της επιχείρησης σε εκκαθάριση.
  • Το κεφάλαιο που καθορίζεται με τη συμφωνία ρύθμισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο από το αρχικό κεφάλαιο για το οποίο χορηγήθηκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Στις διατάξεις της παρούσας εντάσσονται και οι οφειλές για τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ζητήσει κατάπτωση της εγγύησης του δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση τα πιστωτικά ιδρύματα θα ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια διεύθυνση προκειμένου να διακοπεί η εξέταση του αιτήματος κατάπτωσης.

Η BSS παρέχοντας όλες τις πιθανές λύσεις ρύθμισης είναι στην διάθεση σας.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. μας κέντρο 2104838601.

Με εκτίμηση

Για την «Building Solid Success»

Ευστάθιος Λιακόπουλος

Related Post