ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

1377 0

TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με την Business Support Services (BSS) διοργανώνουν από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ». Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα περί προληπτικής αναδιάρθρωσης, της απαλλαγής από τα χρέη και τη δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες. Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο των απαραίτητων τεχνικών γνώσεων σχετικά με την αναδιάρθρωση και το νέο τοπίο που έχει δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο, ενώ θα υπάρξουν και παραδείγματα.

 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΛΕΟΝ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ που θα ισχύει από 01.05.2020  αντικαθιστά σε ένα ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ όλα τα είδη των ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ. Είναι επίσης το πρώτο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με το αντικείμενο.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι διάρκειας 16 διδακτικών ωρών και οι ώρες υλοποίησής του είναι 09:00-16:00.

 

Τόπος και ημερομηνίες υλοποίησης:

Αθήνα:                23-24/04/2020

Θεσσαλονίκη:   27-28/04/2020

 

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA ACADEMY στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων 429, 15343 Αγία Παρασκευή – Αθήνα, 1ος όροφος) και στη Θεσσαλονίκη σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να μας την αποστείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά μέχρι τις 09|03|2020 (Κωδικοί προγραμμάτων ΒΙΟ.4.1 για την Αθήνα και ΒΙΟ.4.1 για την Αθήνα).

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To αρχικό κόστος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Πενήντα Ευρώ (350,00 €).

 

Η εταιρία μας εφαρμόζει Ειδική Εκπτωτική και Τιμολογιακή Πολιτική για υπάρχοντες πελάτες μας και για εγγραφές τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη  της εκπαίδευσης, με προσφερόμενη έκπτωση 20%.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την κατοχύρωση της συμμετοχής, απαιτείται προκαταβολή 50% του κόστους συμμετοχής τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Με την κατάθεση της προκαταβολής η Δήλωση Συμμετοχής καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο (5) πέντε ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, η προκαταβολή θα παρακρατείται.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις 20 Ιουνίου 2019 εκδόθηκε, ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα).

 

Στόχος της διαδικασίας είναι η ομοιομορφία ως προς την προληπτική αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα, την απαλλαγή από τα χρέη και την ανικανότητα ή την έκπτωση. Χωρίς να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των εργαζομένων, η παρούσα οδηγία επιδιώκει να άρει τα εν λόγω εμπόδια διασφαλίζοντας ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εθνικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

 

Οι έντιμοι αφερέγγυοι ή υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες, θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους μετά από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία.

 

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: «Πως ακριβώς θα γίνεται η αναδιάρθρωση;»

 • Μέσω τροποποίησης της σύνθεσης, των όρων ή της δομής των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους
 • Μέσω τροποποίησης της κεφαλαιακής διαρθρωσης τους, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων της επιχείρησης
 • Μέσω πώλησης της ίδιας της επιχείρησης συνολικώς, καθώς και μέσω επιχειρησιακών αλλαγών
 • Κάθε κεφαλαιοποίηση χρέους θα πρέπει επίσης να πληροί τις εγγυήσεις της εθνικής νομοθεσίας
 • Τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης θα πρέπει πρωτίστως να παρέχουν στους οφειλέτες τη δυνατότητα αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης σε πρώιμο στάδιο, αποφεύγοντας την αφερεγγυότητα και περιορίζοντας την άνευ λόγου εκκαθάριση βιώσιμων επιχειρήσεων.

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Βασικές και εισαγωγικές έννοιες της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων – Λόγοι που κρίνονται απαραίτητες.
 • Οι παγκόσμιες προκλήσεις της εταιρικής αναδιάρθρωσης.
 • Ενδιαφερόμενα μέρη: Οφειλέτης, Δημόσιοι Φορείς, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιώτες Πιστωτές.
 • ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα) -Θεωρητική προσέγγιση.
 • Τεχνική παρουσίαση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019.
 • Σημεία κλειδιά για την επιτυχή αναδιάρθρωση.
 • Σύνταξη της μελέτης αναδιάρθρωσης.
 • Ανάλυση και παρουσίαση τριών (3) περιπτώσεων αναδιάρθρωσης, δύο (2) περιπτώσεων επιτυχίας και μία (1) ανεπιτυχής προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Ποιες οι βασικές διαφορές τους και πως αντιμετωπίζεται η κάθε περίπτωση;
 • Διαδραστικό Workshop – Ερωτήσεις και απαντήσεις για περιπτώσεις αναδιάρθρωσης.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, σε όσους έχουν ήδη πρόβλημα διαχείρισης των οφειλών τους, όσο και αυτούς που θέλουν προληπτικά να προλάβουν μελλοντικό πρόβλημα. Ταυτόχρονα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίεςΟικονομικούς ΔιευθυντέςΟρκωτούς ΕλεγκτέςΣυμβούλουςΛογιστές και Δικηγόρους.

Εισηγητής του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κος: Ευστάθιος Λιακόπουλος, CEO & Founder της Business  Support  Services  (BSS).

 

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σύμφωνα με την νέα πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της TÜV AUSTRIA ACADEMY, για τα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως και για όσα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτό είναι εφικτό, το εκπαιδευτικό υλικό παραδίδεται στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή, σε μαγνητικό μέσο αποθήκευσης (USB memory stick). Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η εκτύπωση 100.000 σελίδων χαρτιού Α4 ετησίως, που αντιστοιχεί στη μη έκλυση 5 t CO2 και στην αποφυγή της κοπής 14 δέντρων.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Το κόστος συμμετοχής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ (αφορά συμμετοχές από εταιρείες). Η ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει να γίνει με δική σας μέριμνα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY, δεν αναλαμβάνει την υλοποίηση της σχετικής δήλωσης / διαδικασίας, υποχρεούται όμως να παραδώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (αναλυτικό πρόγραμμα, κωδικούς εισηγητών κλπ.) στον αρμόδιο, για την υποβολή, υπάλληλο της εταιρείας σας. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση μη έγκρισης της επιδότησης.

 

 • Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξάγονται από την TÜV AUSTRIA ACADEMY, πραγματοποιούνταιμόνο όταν υπάρχειο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξή τους. Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής, αλλαγής των εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής, καθώς και ματαίωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: https://www.bssplus.gr, και στην ιστοσελίδα: https://www.tuvaustria.academy/category_id=2%26service_id=218

 

 

Related Post

Ενημέρωση και Ατομική Πρωτοβάθμια Υποστήριξη για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό

Posted by - 27 Φεβρουαρίου, 2018 0
Ενημέρωση και Ατομική Πρωτοβάθμια Υποστήριξη για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό Εξωδικαστικός Συμβιβασμός – Ημερίδα σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότειχο Στην Αλεξανδρούπολη και…