Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών

484 0

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών

Φεβρουάριος 2018 : Παρέα με το βασιλιά καρνάβαλο, έφτασε και πάλι η ύστατη ώρα της …παρέλασης, της προετοιμασίας και υποβολής …των γνωστών – αγνώστων «ΜΥΦ». Καλούνται λοιπόν τα λογιστήρια όλων των επιχειρήσεων να ταξινομήσουν άμεσα και να υποβάλουν εμπρόθεσμα μέσω taxisnet τις συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων αξίας, αφού προκαταβολικώς διενεργήσουν κάθε δυνατό σχετικό έλεγχο.

Ως γνωστό, κάθε επιχειρηματική οντότητα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, δηλαδή τόσο τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.), υποχρεούνται να υποβάλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αξίας (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, εκκαθαρίσεις κλπ.), αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών των φορολογικών στοιχείων (είτε μηχανογραφικά, είτε χειρόγραφα).

Στις καταστάσεις αυτές, που προορίζονται για διασταύρωση πληροφοριών, καταχωρούνται :

α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή.
β) Το πλήθος των εκδοθέντων ή ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
γ) Η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α («καθαρή αξία»).
δ) Ο αναλογών Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την συναλλαγή.
ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος (προμηθευτής) είναι υπόχρεο πρόσωπο στις εν λόγω διατάξεις.

Οι καταχωρήσεις των στοιχείων των συναλλακτικών πράξεων διενεργούνται ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ :
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:
α) Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
β) Τα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης.
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου :
α) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ.             β) Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ :
1. Καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως, που αφορούν παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.
2. Καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

Παρέχεται ρητή εξαίρεση και δεν καταχωρούνται στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων οι εξής συναλλαγές :

 • πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (από προμηθευτές ή προς πελάτες που εδρεύουν στο εξωτερικό),
 • ενοίκια ακινήτων (προσοχή : εφόσον η αξία τους δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.),
 • πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά,
 • συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια,
 • συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης),
 • συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα (πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών),
 • συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά),
 • αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών,
 • έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις),
 • εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.),
 • γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων,
 • μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους,
 • τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων,
 • ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα,
 • κοινόχρηστες δαπάνες,
 • πωλήσεις λαχείων.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων πελατών για τις επιχειρηματικές συναλλαγές εσόδων των επιχειρηματικών οντοτήτων του 2017, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (τέσσερα αρχεία, ένα για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο του 2017) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2018 από τις ακόλουθες κατηγορίες υπόχρεων :

Υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (είτε τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, είτε τηρούντες απλογραφικά βιβλία).

Μη υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), π.χ. ιατροί, Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων προμηθευτών για τις επιχειρηματικές συναλλαγές εισροών (αγορών και εξόδων) των επιχειρήσεων του 2017, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (τέσσερα αρχεία, ένα για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο του 2017) μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2018 από τους υπόχρεους υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά τηρούμενα λογιστικά βιβλία). Ωστόσο, οι αγρότες, είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., είτε του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (που είναι φυσικά πρόσωπα) και επιπλέον οι μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων) μπορούν να υποβάλουν ένα ενιαίο αρχείο στην ίδια ως άνω καταληκτική προθεσμία.

Οι εκδότες και οι λήπτες «εκκαθαρίσεων» που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλουν επίσης ένα ενιαίο αρχείο για όλο το 2017, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου (30/4/2018).

Για τη διόρθωση των τυχόν αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών του 2017 μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του 2018. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα 100 € (σύμφωνα με την ισχύουσα ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Οικ. ΠΟΛ1022/2014).

Δημήτρης Σανιός

Λογιστής Φοροτεχνικός τάξης α΄

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Post

Νέα διαδικασία πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 & Ν. 4399/2016.

Posted by - 19 Νοεμβρίου, 2019 0
Γράφει ο Αχιλλέας Αδαμόπουλος Τι προϋπήρχε Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην έως τώρα πορεία των Αναπτυξιακών Νόμων ήταν οι…